fT4

T4, FT4 (tiroksin; Total T4, Free T4)

T4, FT4 se koristi za procjenu funkcije kao i za praćenje efekata terapije bolesti tireoidne (štitne) žljezde.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Konsultujte se sa svojim doktorom da li je potrebno da obustavite primjenu lijekova koji mogu uticati na rezultat.

Nazad na interpretaciju laboratorijskih nalaza