Uslovi korištenja - zdraviji.ba

Sljedeći uslovi predstavljaju ugovor između Vas i portala zdraviji.ba. Ovi uslovi korištenja regulišu Vaše korištenje, kao posjetioca i kao registrovanog korisnika.

Korištenjem online servisa zdraviji.ba smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa ovdje navedenim Uslovima korištenja i Izjavom o povjerljivosti podataka, i da ste saglasni svaki eventualni spor sa našim servisom rješvati državi BiH. Ako se registrujete ili koristite internet stranicu u ime pojedinca ili subjekta morate imati autorizaciju pojedinca ili subjekta da ste prihvatili Uslove korištenja u ime pojedinca ili subjekta.

Svakim daljnjim korištenjem ovih Internet stranica nakon upoznavanja sa Uslovima korištenja, smatra se da su korisnici saglasni s ovdje iznesenim uslovima i pravilima te pristaju na korištenje Internet stranica shodno tim uslovima. Ne koristite stranicu za hitne medicinske slučajeve. Ako Vam se dogodi hitni medicinski slučaj nazovite 1322.

Potvrđujete da, iako su neki od sadržaja, teksta, podataka, slika, grafika, informacija, sugestija, smjernica i drugih materijala (zajednički „Informacije“) koji su Vam pruženi na Internet stranici (uključujući i informacije koje su Vam pružene izravno na Vaša pitanja ili objave) od strane pojedinca u medicinskoj profesiji ne stvaraju odnos doktor/pacijent, i ne predstavljaju mišljenje, medicinski savjet, dijagnozu ili tretman bilo kojeg stanja.

Informacije koje ste dobili ili primili od servisa zdraviji.ba i njegovih zaposlenika, izvođača, partnera, sponzora, oglašivača ili na neki drugi način na Internet stranici, jesu isključivo u informativne svrhe. Sve medicinski povezane informacije dolaze od strane individualnih zdravstvenih profesionalaca i organizacija.

Mi ne podržavamo nikakve posebne tekstove od strane doktora, medicinskoga osoblja te mišljenja ili druge informacije koje se mogu pojaviti na stranici. Ako se oslonite na bilo koju informaciju na stranici, to činite isključivo na vlastitu odgovornost.

Korisnik je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki koje se pojavljuju pri korištenju usluga koje pruža naš servis. Također, krajnji korisnik je upoznat i saglasan sa činjenicom da pri korištenju internet mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcionisanju iste, a sa time i do prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan mogućnosti naše kontrole pa iz toga razloga ne možemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili neki drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga.

Naš servis će Vam pružiti listu i/ili kratke sažete preglede profila pružatelja zdravstvenih usluga koji bi mogli biti prikladni ponuditi onu vrstu zdravstvene njege koju ste tražili na osnovi informacija koje unijeli. U nastojanju da se pripomogne u pronalascima pružatelja zdravstvenih usluga te omogući maksimalan izbor i različitost istih koji učestvuju u pružanju usluga , ove liste i/ili profili mogu se temeljiti i na drugim kriterijima (kao npr. dostupnost, prijašnje odabire na temelju ocjena koje su im dali drugi korisnici te prijašnjim iskustvima sa korisnicima našeg servisa); ali ne preporučujemo niti podupiremo određenog ponuđača usluga, ne prezentiramo niti nudimo garancije o kvaliteti usluga predstavljenih pružatelja usluga i ne primamo nikakva dodatna primanja od pružatelja usluga koje prikazujemo. Vi ste isključivo odgovorni za odabir Vašeg pružatelja zdravstvenih usluga.

Zdraviji.ba koristi razumne napore kako bi osigurao da se navode isključivo pružatelji zdravstvenih usluga koji imaju sve potrebne medicinske dozvole i certifikate za rad. Ako odaberete unijeti podatke u obrazac o vašoj medicinskoj historiji, u svoje ime ili u ime druge osobe koja Vas je za to ovlastila, na Vaš zahtjev dajete nama dozvolu da te iste podatke podijelimo sa određenim pružateljima usluga. Priznajete i saglasni ste da će te iste podatke pregledati te potvrditi njihovu tačnost lično ili neko drugi u Vaše ime ko za to ima ovlaštenje kako bi se potvrdila njihova tačnost. Također priznajete da naš servis može koristiti Vaše podatke koje ste pružili u obrascu skladu sa njegovim pravilima o privatnosti.

Korisnici ne smiju putem ovih internet stranica objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se na bilo koji način krše prava drugih kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. Mi zadržavamo diskreciono pravo da sami ocijenimo je li došlo do povrede obaveza od strane korisnika.

Korisnik ne smije bez prethodnog pismenog odobrenja objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način sadržaj koji sadrži oglas, reklamu ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni vjersku, političku i nekomercijalnu promociju, a posebno ne smije vrbovati druge korisnike internet stranica da postanu korisnici druge usluge koja je direktna ili indirektna konkurencija. Zadržavamo pravo da samostalno ocijenimo da li je došlo do povrede obveza od strane korisnika.

Svi materijali koji se nalaze na internet stranicama vlasništvo su zdravije.ba servisa te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste skladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigove i/ili dizajn, kao i skladno drugim potrebnim odobrenjima.

Zdraviji.ba je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju internet stranice neophodnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje projekta.

 

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prijenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih internet stranica bez pismenog odobrenja. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili nekog drugog prava pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a posebno može dovesti do kaznenog progona.

Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, učestvovati u prenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj sa internet stranice u cijelosti ili djelomično. Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetoga materijala.

Korisnik može sa internet stranice preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i lične upotrebe.

Korisnik se izričito obvezuje da neće na internet stranicama postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava, te je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obaveze. Do saznanja je li neki od materijala na internet stranici zaštićen nekim od prava, korisnik mora doći samostalno, pa stoga naš servis nije u obavezi takve informacije iznositi ili objaviti.

Zdravije.ba zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje internet stranica. Isto tako, možemo prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa

podataka, te može promijeniti brzine prenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike te uvoditi određene nove naknade i naplate.

Zadržavamo pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatramo potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uslova korištenja internet stranice i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka.

U slučaju da dođe do promijene Uslova korištenja i/ili Izjave o povjerljivosti podataka, a korisnik ili treće osobe nastave koristiti naše internet stranice, smatra se da prihvataju

Uslove korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka u izmijenjenom obliku. Obaveza i dužnost korisnika je da koristi internetsku stranicu isključivo u skladu s propisima BiH zakona, kao i sa opštim, moralnim i etičkim načelima.

 

Postavljanjem materijala od strane korisnika bilo kojeg sadržaja na bilo koji dio internet stranice, korisnik garantuje da je nositelj prava na tim materijalima dao pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo/licencu na korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i ličnu upotrebu.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, komputerskim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je saglasan da zdravije.ba nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku.

Isto tako nismo odgovorni za posljedice koje mogu nastati upotrebom ove internet stranice, kao ni za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge dane preko ovih internet stranica.

Korisnik je suglasan da nismo odgovorni za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku.

Zdraviji.ba je servis za korisnike i pružatelje zdravstvenih usluga koji funkcioniše isključivo u informativne svrhe. Autori, uredničko osoblje ili bilo koja druga strana koja je bila uključena u pripremi ili objavljivanju ovog rada nisu odgovorni za bilo kakve pogreške ili propuste ili za rezultate dobivene korištenjem takvih informacija.

Pružatelj zdravstvenih usluga i njegove informacije koje se nalaze na stranici su namijenjene za svrhu opšteg informisanja. Pružatelj zdravstvenih usluga koji se nalazi na stranici je lično prijavljen na stranicu, i/ili od strane davatelja usluge, i/ ili našeg osoblja, a prikupljene su od strane davatelja usluga iz više drugih izvora podataka koji ne mogu biti potvrđeni od strane davatelja usluga.

Takve informacije se često mijenjaju i mogu biti zastarjele ili netačne. Naš odnos sa pružateljima zdravstvenih usluga u određenom području temelji se na kriterijima koje smo uspostavili. Vi se slobodni da provjerite takve informacije. Postupci, proizvodi, usluge i savjeti koji se nalaze na internet stranici ne odnose se na sve pojedince, pacijente i zdravstvene usluge. Mi ne garantujemo djelotvornost takvih postupaka, proizvoda ili usluga.

Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornim Zdraviji.ba servis, njegove podružnice, odgovorne osobe u društvu, zaposlenike i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem internet stranica od strane korisnika.

Zdraviji.ba može u svako doba raskinuti poslovni odnos sa bilo kojim svojim korisnikom te mu ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune. U tom slučaju ne prestaju vrijediti uslovi koji se odnose na odgovornost i obaveze korisnika. Zdraviji.ba ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja na internet stranicama postavljenog od strane korisnika, trećih osoba ili neovlaštenih korisnika.

Nismo odgovorni za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internet stranicama.

Zdraviji.ba se izričito ogađuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa internetske stranice. U slučaju da korisnik pristupiti internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti našeg servisa.

U slučaju da je neka od stavki ovih Uslova korištenja ništava, takva ništavost neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uslova, te će preostali dijelovi ovih Uslova ostati na snazi, a ništava odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništava. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih Uslova korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

Za sve pravne sporove koji mogu nastati vezano za korištenje internet stranice nadležan je sud u Sarajevu.

 

Registracijom / otvaranjem korisničkog računa na internet stranici smatra se da je korisnik ove Uslove korištenja u cijelosti pročitao i prihvatio.